20 May 2009

ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

OBJEKTIF RPH
OBJEKTIF
Pengajaran guru menepati kehendak Sukatan Pelajaran
IMPLIKASI
Menentukan Hasil Pembelajaran (isi kandungan dan aras) menepati kehendak Sukatan pelajaran bagi topik berkenaan.
Menentukan isi kandungan yang yang tepat dan sesuai.

OBJEKTIF RPH
OBJEKTIF
Pemilihan pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai dan berkesan.
IMPLIKASI
Menentukan pendekatan, kaedah dan teknik yang digunakan adalah sesuai dan berkesan.
Pilih aktiviti/ pengalaman pembelajaran yang sesuai.
Tentukan peranan guru bagi setiap langkah pengajaran.
Tentukan penggunaan sumber P&P (media dan material) yang sesuai.

OBJEKTIF RPH
OBJEKTIF
Penggunaan prosedur pentaksiran yang sesuai untuk mengesan dan mengukur pencapaian objektif pengajaran.
IMPLIKASI
Tentukan prosedur pentaksiran yang sesuai.
Gunakan pentaksiran yang bersifat “performance-based”.
Ambil tindakan susulan berdasarkan maklum balas pentaksiran.

OBJEKTIF RPH
OBJEKTIF
Mempastikan penggunaan masa pengajaran secara optimum.
IMPLIKASI
Rancangkan penggunaan masa pengajaran.
Pastikan guru dan murid “on-task”.
Pantau penglibatan murid secara berterusan.

LANGKAH PENYEDIAAN RPH

ANALISIS SUKATAN PELAJARAN
Menentukan Hasil Pembelajaran.
Menentukan skop isi kandungan.
Menentukan aras Hasil Pembelajaran

ANALISIS MAKLUMAT MURID
Maklumat umum murid.
Pengetahuan dan kemahiran sedia ada.
Minat dan kecenderungan.
Gaya pembelajaran.


LANGKAH PENYEDIAAN RPH
MENENTUKAN OBJEKTIF PENGAJARAN
Menentukan Hasil Pembelajaran, situasi murid mempamerkan Hasil Pembelajaran dan tahap masteri.
Dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk perlakuan yang zahir.
Dinyatakan dengan jelas dan spesifik.

MEMILIH MEDIA, MATERIAL DAN KAEDAH
Langkah menghubungkan murid dengan objektif pengajaran.
Asas pemilihan: keperluan pembelajaran murid, sesuai dengan situasi pembelajaran dan objektif pengajaran, berupaya merangsang minat murid dan menyediakan peluang penglibatan murid.

LANGKAH PENYEDIAAN RPH

MENENTUKAN PENGGUNAAN MEDIA, MATERIAL DAN KAEDAH
Menentukan bagaimana menggunakan media dan bahan bagi mencapai objektif pengajaran.
Tentukan media dan bahan berada dalam keadaan yang berfungsi.
Sediakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dan berkesan.

LANGKAH PENYEDIAAN RPH

MENENTUKAN AKTIVITI DAN BENTUK PENGLIBATAN MURID
Tentukan apa aktiviti pembelajaran dan bentuk penglibatan murid.
Sediakan peluang murid memanipulasi maklumat untuk mengamalkan kemahiran yang dipelajari.
Tentukan bentuk peranan guru sebagai fasilitator.
MENENTUKAN PROSEDUR PENTAKSIRAN PENCAPAIAN OBHEKTIF
Tentukan bagaimana guru mentaksir pencapaian objektif pengajaran.
Nilai keberkesanan penggunaan media, material dan peranan guru sebagai fasilitator.


ELEMEN UTAMA RPH

PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA ADA
ISI KANDUNGAN PELAJARAN
STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN
PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR
PENERAPAN NILAI
PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF
PENUTUP
ULASAN KENDIRI GURU PELATIH

PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN

Analisis dapatan kajian Jabatan Ilmu Pendidikan MPTI:
Tidak menunjukkan ketekalan dalam penggunaan kata kerja t.laku eksplisit.
Tidak menunjukkan situasi yang membolehkan sesuatu tingkah laku itu tercapai.
Tidak menyatakan dengan jelas tahap pencapaian minimum yang dikehendaki.
Pemilihan objektif yang tidak selaras dengan tajuk pelajaran.

PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN
Analisis dapatan kajian Institut Perguruan Miri.
Objektif pengajaran tidak selaras dengan Hasil Pembelajaran.

CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN
MENENTUKAN HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES)
Merupakan produk pembelajaran yang perlu dipamerkan murid sebagai bukti penguasaan tajuk yang diajar.
Dituliskan menggunakan kata kerja yang menjelaskan produk pembelajaran.
Menjadi panduan dalam memilih dan menentukan prosedur pengajaran dan pentaksiran.

CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN
MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU
Perlu dinyatakan dalam keadaan situasi pembelajaran yang jelas atau memerlukan situasi yang spesifik.
Pilih situasi yang realistik.
Membantu menjadikan proses P&P lebih jelas, berfokus dan respons murid lebih berstruktur.

CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN
MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU.

CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN
MENENTUKAN TAHAP KRITERIA
Merujuk kepada tahap prestasi pembelajaran yang memenuhi keperkuan objektif pengajaran.
Bersifat pertimbangan profesional.
Merupakan “cut-off points” pembelajaran.
Selaras dengan Hasil pembelajaran.

PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN
Abtar (1993) menyenaraikan lima komponen penting dalam penulisan hasil pembelajaran. Ringkasnya ABCDS.
A = Audience
B = Behaviour
C = Content
D = Degree of Achievement
S = Situation

OBJKETIF PENGAJARAN

AUDIENCE
BEHAVIOR
CONTENT
DEGREE
SITUATION

PENGETAHUAN SEDIA ADA
Pengetahuan / kemahiran asas yang membantu pelajar dalam pembelajaran baru.
Pengetahuan / kemahiran asas yang menjadi prasyarat kepada pembelajaran baru.
ISI KANDUNGAN
PENGETAHUAN
Kandungan maklumat yang perlu diperolehi dan difahami oleh pelajar
KEMAHIRAN
Perlakuan yang perlu dikuasai oleh pelajar berkenaan kandungan pengetahuan yang dipelajari.

CONTOH TAJUK: RESPIRASI
PENGETAHUAN
Organ-organ dalam sistem respirasi.
Mekanisme respirasi.
Peranan darah dalam respirasi.
Proses respirasi sel.
Kesan merokok ke atas sistem respirasi.

KEMAHIRAN
Menjelaskan mekanisme pernafasan, proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida oleh darah,proses pengoksidan makanan dalam sel badan.
STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN
Aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran dan aktiviti / pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk membolehkan pelajar menguasai apa yang diajar.

Pendekatan, Kaedah dan Teknik.
Aktiviti pengajaran pembelajaran.
Aktiviti pengayaan.
Aktiviti pengukuhan.
Aktiviti pemulihan.
Aktiviti kemahiran berfikir.
Aktiviti penilaian
Peranan guru sebagai fasilitator.


PRESENTING INFORMATION
EVENTS OF INSTRUCTION
Gain attention
Pre-requisite knowledge
Present objectives
Present content
Provide learning guidance
Elicit performance
Provide feedback
Evaluate
Enhance retention

INSTRUCTIONAL STRATEGIES
Lead-in
Build-up
Advance Organizer
Prepare & Preview
Explanation
Examples
Simulations
Analogies
Scenarios
Evidence
Exercises, self-test, quizzes
Summary

PENERAPAN NILAI
Penerapan nilai murni melalui isi kandungan.
Penerapan nilai murni melalui aktiviti.
Penerapan nilai kenegaraan.
Penerapan nilai dan sikap saintifik.

PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF
Prosedur pengumpulan maklumat mengenai pembelajaran pelajar.
Menentukan pencapaian objektif pelajaran.
PENUTUP
Penutup kognitif – merumuskan kandungan utama pelajaran.
Penutup sosial – memupuk perkembangan afektif pelajar.


BENGKEL 1

Pilih satu tajuk dalam Sukatan Pelajaran mata pelajaran sekolah dan tuliskan objektif pengajaran bagi tajuk berkenaan. Rujuk HSP bagi membantu anda menulis objektif pengajaran yang tepat.
BENGKEL 2

Dengan merujuk kepada salah satu RPH yang dibekalkan, nilai kekuatan dan kelemahan elemen-elemen perancangan pengajaran yang terkandung dalam RPH berkenaan.

PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR
Penglibatan dalam proses berfikir secara aktif.
Refleksi dan metakognitif.
Latihan pengukuhan.
Aplikasi kemahiran berfikir.

PERTIMBANGAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR
Pilih kemahiran berfikir yang berkaitan dengan pembelajaran tajuk yang diajar.
Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses berfikir bagi kemahiran berfikir yang ditentukan.
Kemahiran berfikir yang dipilih dapat membantu menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan berkesan.
Pilih satu / dua kemahiran berfikir dalam sesuatu pelajaran mengikut objektif pelajaran.

KATEGORI KEMAHIRAN BERFIKIR
PEMIKIRAN KRITIS
Mencirikan
Banding beza
Kategori
Membuat urutan
Menyusun mengikut keutamaan
Menganalisis
Mengesan kecondongan
Menilai
Memeriksa andaian
Menentukan kebolehpercayaan sumber
Membuat ramalan
Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan

PEMIKIRAN KREATIF
Menjana idea
Membuat inferens
Membuat analogi
Membuat metafora
Mengitlak
Membuat gambaran mental
Mereka cipta
METAKOGNITIF

Konsep: Pemikiran ke atas pemikiran.
Operasi:
Merancang – mengenal pasti strategi berfikir dan kemahiran berfikir dan merancang pelaksanaannya dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.
Memantau – mengesan kemajuan perancangan dan pelaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar.
Menilai – mengimbas kembali untuk menentukan kualiti produk dan proses berfikir yang dilalui.

Tujuan:
Menyedari cara kita berfikir, mencari pelbagai alternatif penyelesaian masalah, dan cara melibatkan diri dalam pengalaman pembelajaran secara intelektual.
CONTOH
SOALAN METAKOGNITIF
Apakah langkah yang anda fikirkan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B?
Bagaimanakh anda membezakan daun A dan daun B?
Mengapakah anda menggunakan kaedah itu?
Adakah anda berpuas hati dengan keputusan yang anda dapat?
SOALAN KOGNITIF
Senaraikan ciri persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B.
Bandingkan corak umum urat daun A dan daun B.
Daun manakah yang lebih:
- lebar
- panjang

1 comment: